MERCANTIL

 • Contractació Mercantil.
 • Conflictes entre socis/accionistes.
 • Reestructuració d'empreses.
 • Compravenda, liquidació i/o dissolució d'empreses.

 

 CONCURSAL

 Assessorament integral a l'empresari afectat:

 • Presentació de Concurs d'acreedors.
 • Negociació amb Creditors i amb les Administracions Públiques.
 • Defensa a les persones afectades per la culpabilitat del Concurs.
 • Assistència legal en les diverses fases del procés: Comuna; Conveni; Liquidació.

 

PROCESSAL

 • Representació i defensa jurídica:
  • En tots els àmbits jurisdiccionals.
  • En els procediments d'arbitratge i mediació.
 • Intervenció en l'execució de títols judicials i no judicials.
 • Reclamació del compliment de les obligacions contractuals.
 • Gestió de impagaments i reclamació de deutes de diversa naturalesa.

 

BANCARI

 • Assessorament en la subscripció de Hipoteques i productes d'inversió.
 • Reclamació davant els bancs:
  • Clàusules abusives
  • Productes bancaris complexes (participacions preferents, deutes de subordinades, etc.).

 

CIVIL

 • Drets reals.
 • Responsabilitat Civil.
 • Dret Hipotecari i Registral.
 • Obligacions i Contractes Civils.

 

IMMOBILIARI

 • Compra - Venda de Immobles.
 • Arrendaments.
 • Constitució i Regulació de:
  • Drets reals
  • Drets de construcció
  • Comunitats de propietaris
  • Propietat horitzontal....
 • Extinció de Condominis, dissolució de proindivisos.

 

FAMÍLIA I SUCCESSIONS

 • Tuteles.
 • Adopcions.
 • Separacions.
 • Divorcis.
 • Successions.